Η ομάδα Skydream 

Γνωρίστε την ομάδα ταξιδιωτικών συμβούλων και τοπικών ξεναγών στην Κούβα
Αγγελική Φωτοπούλου

Αγγελική Φωτοπούλου

Ταξιδιωτικη Συμβουλος, Cuba Trav­el Specialist

Born in Greece, Ange­li­ki has toured Cuba more than 420 times in the past 17 years, guid­ing groups of trav­el­ers around the island. Pas­sion­ate trav­el plan­ner, thor­ough in cre­at­ing unique and stim­u­lat­ing tai­lor made Cuba trav­el itin­er­aries. Her chal­lenge is to exceed trav­el­ers expec­ta­tions and to pro­vide a life-time trav­el experience!

Επαγγελματικές Διεθνείς Πιστοποιήσεις:

Cer­ti­fied Trav­el Asso­ciate (CTA), The Trav­el Institute.

Cuba Trav­el Spe­cial­ist, Amer­i­can Soci­ety of Trav­el Agents (ASTA).

Cer­ti­fied Trav­el and Tourism Con­sul­tant (DTTC), IATA.

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:

MSc in Tourism Plan­ning and Admin­is­tra­tion, Uni­ver­si­ty of the Aegean.

BA in Com­mu­ni­ca­tion and Mass Media, Uni­ver­si­ty of Athens.

Μαρία Έλενα Γκιόκα

Μαρία Έλενα Γκιόκα

Αντιπροσωπος στην Κουβα | Ξεναγος 

Maria Ele­na vis­it­ed Cuba for the first time back in 1998. One thing led to anoth­er and there you go, she has been liv­ing in Havana for the last 18 years.
She will guide you around the island, show you and tell you about her favorite spots in Cuba in Eng­lish, Span­ish, French and Greek language!

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά

Lorena Miranda

Lorena Miranda

Ξεναγος

Lov­ing moth­er, grad­u­at­ed from Cuban Lan­guages School, Lore­na is a love­ly and per­cep­tive guide.
Full of resources and very expe­ri­enced, she knows Cuba as her own house. Guar­an­teed, with Lore­na you’ll get pro­fes­sion­al­ism and a lot of anec­dotes and hid­den stories.

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά

Cynthia Hoyos

Cynthia Hoyos

Ξεναγος

Cyn­thia has been work­ing with our clients almost since the begin­ning, and she has grown togeth­er with our agency, and with the tourism indus­try in Cuba. Very respect­ed among Cuban tourism pro­fes­sion­als, she has been gift­ing her charm and expe­ri­ence since the very first day.

Γλώσσες

Αγγλικά

Want to be part of our team? Write at [email protected].

Pin It on Pinterest